Yayın İlkeleri

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, dil, edebiyat, folklor, kültür, çeviribilim, dil ve edebiyat eğitimi alanında, 2014 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Farsça makaleler de kabul edilir.

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi yılda iki defa, Bahar sayısı 21 Nisan ve Güz sayısı 21 Ekim tarihlerinde elektronik ve basılı olarak yayımlanır. Bahar sayısı için son yazı gönderme tarihi 1 Nisan, Güz sayısı için son yazı gönderme tarihi 1 Ekim tarihleridir. Arada çıkarılacak özel sayılar için de özel tarihler belirlenip ilan edilir.

Dergide daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış çalışmalara yer verilir. Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayımlanan çalışmalar ile ilgili telif haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sonuçlar tamamen yazar(lar)a aittir. Ayrıca yazar yazısını sisteme yüklediği andan itibaren telif hakkını dergimize devretmiş olur. Yazısı gönderdiği tarihten sonraki iki sayıda yayımlanmazsa telif hakkı kendisine döner.

Derginin yayın dili Türkçedir. Ancak dergi her kurumdan ve her ulustan bilim insanlarının çalışmalarına açık olup İngilizce yazılmış çalışmalar da yayımlanabilir.

Dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Ulusal veya uluslararası sempozyumlarda sunulan bildiriler, yine başka bir yerde yayımlanmamış olması ve dipnotta belirtilmesi koşuluyla dergimizde yayımlanabilir. Bu konuda tüm sorumluluk yazara aittir. Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmalarda, desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje/çalışma numarası verilmeli, bu kurum veya kuruluş çalışmada dipnot olarak belirtilmelidir.

Dergiye gönderilen çalışmalar Yayın Kurulu kararıyla en az iki hakemin değerlendirilmesine sunulur. Yayın Kurulu gerekli gördüğü durumlarda çalışmayı ikiden fazla hakeme inceletebilir. Yayımlanacak çalışma ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından verilir. Dergi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak haklarına sahiptir.

Yayın Kurulu’nun gerekli görmesi halinde, hakem görüşleri de dikkate alınarak yazar(lar)dan gerekli düzeltme istenebilir. Yazar(lar), hakemin ve kurulun belirttiği düzeltme önerilerini verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır.

Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz Yayın Kurulu’nda incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulur.

Çalışmaların yayımlanabilmesi için yazar(lar), Hakem ve Yayın Kurulu’nun görüş ve önerilerini dikkate almak zorundadır.

Yayımlanmış yazıların yayın hakları RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Yazar(lar)a herhangi bir şekilde telif ücreti ödenmez.

Dergide yayımlanması için gönderilen çalışmalar belirtilen sayıda yayımlanmazsa telif hakkı yazara iade edilmiş olur.

Hakemler, Yayın Kurulu’nun kendilerine belirleyeceği süre içerisinde çalışmayı değerlendirmezler ise Yayın Kurulu ilgili çalışmayı değerlendirmek üzere farklı hakemlere gönderebilir.

Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.

Dergiye gönderilen çalışmalarda dil bilgisi kurallarına (imla, noktalama, açıklık, anlaşılırlık vs.) azami derecede riayet etme ve TDK’nin en son yayımladığı Yazım Kılavuzu’na uyma mecburiyeti vardır. Bu nedenle oluşabilecek problemler ve eleştirilerden tamamen yazar sorumludur.

Dergide yayımlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar, tamamen yazar(lar)ına aittir.
Dergide yer alan yazıların dijital baskı, grafik tasarım, uluslararası indekslere tanıtılması, gibi işlemler ücret karşılığında yapıldığından, dergide hakem sürecinden başarıyla geçen ve basım kararı alınan makaleler için yazılarının tasarım, yayın ve indeks masrafları için
250 TL (Yurt dışı 50 Avro – 75 ABD Doları)
Yakup YILMAZ'ın (T. İş Bankası IBAN: TR540006400000114000860261
hesabına RumeliDE açıklaması yazılarak ödenir ve dekont editor@rumelide.com adresine gönderilir. Basılma kararı alınan ancak gerekli ücreti ödemeyen makaleler yayımlanmaz. Hakem sürecinden geçmeyen veya basılma kararı alınmayan makaleler için böyle bir ücret ödemeye gerek yoktur.
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kayalı Kampüsü
Kırklareli / TÜRKİYE
0 (505) 795 81 24
editor@rumelide.com