RSS | www.rumelide.com http://www.rumelide.com/lang-tr/rss.xml www.rumelide.com - RSS Fri, 24 May 24 19:10:44 +0300 www.rumelide.com info@rumelide.com info@trakyahosting.com 21.04.2024 ... RumeliDE 2024.39 (Nisan) https://www.rumelide.com/dergi/arsiv/rumelide-2024-39--april.html https://www.rumelide.com/dergi/arsiv/rumelide-2024-39--april.html 21.03.2024 ... RumeliDE 2024.Ö14 (Mart) https://www.rumelide.com/dergi/arsiv/rumelide-2024-o14--march.html https://www.rumelide.com/dergi/arsiv/rumelide-2024-o14--march.html 20.02.2024 ... RumeliDE 2024.38 (Şubat) https://www.rumelide.com/dergi/arsiv/rumelide-2024-38--february.html https://www.rumelide.com/dergi/arsiv/rumelide-2024-38--february.html 21.12.2023 ... RumeliDE 2023.37 (Aralık) https://www.rumelide.com/dergi/arsiv/rumelide-2023-37--december.html https://www.rumelide.com/dergi/arsiv/rumelide-2023-37--december.html 08.12.2023 ... Makale Hazırlama https://www.rumelide.com/icerik/makale-hazirlama.html https://www.rumelide.com/icerik/makale-hazirlama.html 08.12.2023 ... Yazarların Görev ve Sorumlulukları https://www.rumelide.com/icerik/yazarlarin-gorev-ve-sorumluluklari.html https://www.rumelide.com/icerik/yazarlarin-gorev-ve-sorumluluklari.html 07.12.2023 ... Arşiv Politikası https://www.rumelide.com/icerik/arsiv-politikasi.html https://www.rumelide.com/icerik/arsiv-politikasi.html 07.12.2023 ... Açık Erişim Politikası https://www.rumelide.com/icerik/acik-erisim-politikasi.html https://www.rumelide.com/icerik/acik-erisim-politikasi.html 07.12.2023 ... Etik İlkeler ve Yayın Politikası https://www.rumelide.com/icerik/etik-ilkeler-ve-yayin-politikasi.html https://www.rumelide.com/icerik/etik-ilkeler-ve-yayin-politikasi.html 07.12.2023 ... Hakem Süreci İlkeleri https://www.rumelide.com/icerik/hakem-sureci-ilkeleri.html https://www.rumelide.com/icerik/hakem-sureci-ilkeleri.html 07.12.2023 ... Makale Başvuruları https://www.rumelide.com/icerik/makale-basvurulari.html https://www.rumelide.com/icerik/makale-basvurulari.html 07.12.2023 ... Makalelerin Özgünlüğü https://www.rumelide.com/icerik/makalelerin-ozgunlugu.html https://www.rumelide.com/icerik/makalelerin-ozgunlugu.html 07.12.2023 ... Okur Kitlesi https://www.rumelide.com/icerik/okur-kitlesi.html https://www.rumelide.com/icerik/okur-kitlesi.html 07.12.2023 ... Telif Hakkı https://www.rumelide.com/icerik/telif-hakki.html https://www.rumelide.com/icerik/telif-hakki.html 07.12.2023 ... Yayın Dili https://www.rumelide.com/icerik/yayin-dili.html https://www.rumelide.com/icerik/yayin-dili.html 07.12.2023 ... Yayın İçeriği, Amaç ve Kapsam https://www.rumelide.com/icerik/yayin-icerigi--amac-ve-kapsam.html https://www.rumelide.com/icerik/yayin-icerigi--amac-ve-kapsam.html 07.12.2023 ... Ücret Politikası https://www.rumelide.com/icerik/ucret-politikasi.html https://www.rumelide.com/icerik/ucret-politikasi.html 06.12.2023 ... Editör Kılavuzu https://www.rumelide.com/icerik/editor-kilavuzu.html https://www.rumelide.com/icerik/editor-kilavuzu.html 06.12.2023 ... Hakem Kılavuzu https://www.rumelide.com/icerik/hakem-kilavuzu.html https://www.rumelide.com/icerik/hakem-kilavuzu.html 06.12.2023 ... Telif Hakkı Politikası https://www.rumelide.com/icerik/telif-hakki-politikasi.html https://www.rumelide.com/icerik/telif-hakki-politikasi.html